ஸம்ப்ரோக்ஷணத்திற்க்கு முன்பு ஆலயத் தோற்றம் - மார்ச் 2015
ராஜ கோபுரம்
ராஜ கோபுரம்

துவஜஸ்தம்பம்
துவஜஸ்தம்பம்

மடப்பள்ளி
மடப்பள்ளி

தாயார் விமானம்
தாயார் விமானம்

மூலவர் ஆனந்த விமானம்
மூலவர் ஆனந்த விமானம்

ஆண்டாள் விமானம்
ஆண்டாள் விமானம்

ஆண்டாள் சன்னதி
ஆண்டாள் சன்னதி

விஷ்வக்ஸேனர் சன்னதி
விஷ்வக்ஸேனர் சன்னதி

கீழ் பிரஹாரம்
கீழ் பிரஹாரம் வலப்புறம்

தீர்த்தக் கிணறு
மடப்பள்ளி, அலுவலகம், தீர்த்தக் கிணறு

தேசிகர் மண்டபம்
தேசிகர் மண்டபம்

தாயார் சன்னதி
தாயார் சன்னதி

கருடாழ்வார் சன்னதி
கருடாழ்வார் சன்னதி

பெருமாள் சன்னதி
பெருமாள் சன்னதி

திருவெண்ணாழி பிரஹாரம்
திருவெண்ணாழி பிரஹாரம் இடப்புறம்

ஆண்டாள் சன்னதி
ஆண்டாள் சன்னதி

பத்ம தடாகம்
வைகுண்ட வாசல், பத்ம தடாகம்

திருவெண்ணாழி பிரஹாரம்
திருவெண்ணாழி பிரஹாரம் வலப்புறம்

ராஜ கோபுரம் உள்புறம்
ராஜ கோபுரம் உள்புறம்

தேசிகர் மண்டபம்
தேசிகர் மண்டபம்