ஸம்ப்ரோக்ஷணத்திற்க்கு பிறகு ஆலயத் தோற்றம் - செப்டம்பர் 2015
ராஜகோபுரம்
ராஜ கோபுரம்

துவஜஸ்தம்பம்
துவஜஸ்தம்பம்

மடப்பள்ளி
மடப்பள்ளி

தாயார் விமானம்
தாயார் விமானம், நூதன சக்கரத்தாழ்வார் சன்னதி, நூதன தும்பிக்கை ஆழ்வார் சன்னதி

ஜ்மூலவர் ஆனந்த விமானம்
மூலவர் ஆனந்த விமானம்

ஆண்டாள் விமானம்
ஆண்டாள் விமானம்

ஆண்டாள் சன்னதி
ஆண்டாள் சன்னதி

விஷ்வக்ஸேனர் சன்னதி
விஷ்வக்ஸேனர் சன்னதி

கீழ் பிரஹாரம்
கீழ் பிரஹாரம் வலப்புறம்

தீர்த்தக் கிணறு
நூதன ஆஞ்சனேயர் சன்னதி
தேசிகர் மண்டபம்
தேசிகர் மண்டபம்

தாயார் சன்னதி
தாயார் சன்னதி

கருடாழ்வார் சன்னதி
கருடாழ்வார் சன்னதி

பெருமாள் சன்னதி
பெருமாள் சன்னதி

திருவெண்ணாழி பிரஹாரம்
திருவெண்ணாழி பிரஹாரம் இடப்புறம்

ஆண்டாள் சன்னதி
ஆண்டாள் சன்னதி

பத்ம தடாகம்
வைகுண்ட வாசல், பத்ம தடாகம்

திருவெண்ணாழி பிரஹாரம்
திருவெண்ணாழி பிரஹாரம் வலப்புறம்

ராஜ கோபுரம் உள்புறம்
ராஜ கோபுரம் உள்புறம்

தேசிகர் மண்டபம்
தேசிகர் மண்டபம்